VÅRT EKONOMISKA SYSTEM MÅSTE FÖRÄNDRAS

En ny ekonomi måste utvecklas i harmoni med människans behov inom planetens gränser.

Det finns många exempel på hur vi kan förändra vårt ekonomiska system så att det gynnar en hållbar utveckling, både för mänskligheten och för planeten. Här kommer några:

BRUTTONATIONALLYCKA
Bruttonationallycka är ett mått på det kollektiva välbefinnandet i en nation. Termen myntades på 1970-talet av Jigme Singye Wangchuck, kungen av Bhutan. Bhutans ledning tar därför ett helhetsgrepp på föreställningar om hållbar utveckling och framsteg och ger lika stor vikt vid icke-ekonomiska aspekter av välbefinnande. Begreppet GNH har ofta förklarats med sina fyra pelare – goda styrelseformer, hållbar socio-ekonomisk utveckling, kulturellt bevarande och miljövård. På senare tid har de fyra pelarna ytterligare delas in i nio områden. Bhutan är det enda landet som absorberar mer koldioxid än det producerar.
LÄS MER om: Bhutan

SOCIAL OCH EKONOMISK HÅLLBARHET
Donught Economy har utvecklats av den engelska ekonomen Kate Raworth och handlar om att skapa ett ekonomiskt system i balans. En ekonomi där tillväxten inte skenar iväg, utan håller sig inom planetens gränser, samtidigt som fattigdom inte accepteras utan man ser till att alla medborgare får sina basbehov tillfredsställda. Dessa basbehov är: tillgång till mat, vatten och energi, samt tillgång till hälsovård, utbildning och inkomst. Vidare att man har social jämlikhet, politiskt inflytande och juridisk rättvisa, samt att det råder jämlikhet mellan könen, att man har bostad och tillgång till olika sociala nätverk.
LÄS MER om: Doughnut     Illustration: Kate Raworth

FÖRORENAREN SKA BETALA
Regeringen och riksdagen har beslutat om ett bonus malus-system för nya bilar. Ändringen träder i kraft den 1 juli 2018. Malus innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar. Syftet är att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta. Systemet innebär att miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras med en bonus, medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt. En märkbar flygskatt måste också införas.
LÄS MER om: Bonus-malus     Foto: Edgylabs

DIVESTERING
Att divestera innebär att sluta investera i något som har med fossila råvaror att göra. Ett sätt att divestera är att sälja av aktier, fonder eller andra investeringar i fossilindustrin och därmed försvaga dess politiska inflytande. Detta gynnar i förlängningen produktion av förnyelsebara energi. Några av de som redan divesterat delar av sitt kapital är Svenska Kyrkan, Örebro, Uppsala och Östersunds kommuner, Chalmers Tekniska Högskola, Stockholms universitet m.fl. Fossil Free är en global kampanj som uppmanar investerare att divestera. LÄS MER om: Divestering     Illustration: Desiree Johansson

LOKAL VALUTA

Västerdalsälven near Malung

Genom att erbjuda samtliga medborgare en basinkomst i form av en särskild valuta som endast kan användas för lokala inköp kan staten öka vår hållbarhet och minska vår sårbarhet inför utebliven tillväxt och andra kriser. Den särskilda valutan kan endast användas för inköp av varor och tjänster som har producerats inom en viss geografisk radie från inköpsstället. Alf Hornborgs idé är att staten använder den särskilda valutan som ett styrmedel för att främja lokal och hållbar konsumtion. Bilden visar ett exempel på den lokala valutan Ekhi i Casco Viejo de Bilbao i Spanien som skapades för att främja lokal handel.
LÄS MER om: Lokal valuta och Internationellt     Illustration: Jan Öqvist

POSITIVA PENGAR
Makten att skapa pengar måste lyda under demokratisk kontroll.
Den som har rätt att skapa pengar måste agera utifrån allmänhetens intressen och redovisa sina beslut öppet. Istället för att pengar skapas genom de krediter som bankerna tror kan ge bäst avkastning, ska nya värden skapas genom offentliga investeringar, som att bygga bostäder, anställa fler inom skola, vård och omsorg. Vår lånebaserade ekonomi har skapat ett tryck på evig tillväxt långt över vad planeten tål. Positiva pengar uppstår när Riksbanken återfår ensamrätten att skapa pengar och att alla får ett konto hos dem. LÄS MER om: Positiva pengar och Positive money

POSITIVA EXEMPEL         STUDIEMATERIAL           MILJÖKONTAKTER

Copyright etc