VAD MENAR VI MED HÅLLBAR UTVECKLING?

En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter.

En hållbar, långsiktig utveckling måste ske på tre sätt samtidigt:

Ekologiskt    Socialt    Ekonomiskt

Dessa tre delar samspelar med varandra:

— det sociala, det ekologiska och det ekonomiska måste balanseras.
Ekonomisk tillväxt får inte ske till priset av förstörd miljö. Det är vi som bär ansvaret för att miljön inte förstörs.
Utvecklingen måste ske långsiktigt så att naturresurserna inte förbrukas och så att miljön bevaras för framtida generationer. Därför måste vi ändra livsstil och attityd till omvärlden. Det måste också bli en utjämning mellan rika och fattiga länder så att alla människors basbehov täcks.

Till POSITIVA EXEMPEL       Till STUDIEMATERIAL       Till MILJÖKONTAKTER       Till DISKUSSION

Copyright etc