STADSODLINGAR & PERMAKULTUR

Närproducerade livsmedel ökar kvaliteten på maten, minskar transporterna och sårbarheten.

HÅLLBAR DIET
I Södertälje har BERAS tagit fram en handbok, Östersjövänlig mat i praktiken, om vad vi bör äta; dels för vår hälsa och dels för att rädda klimatet. Vi bör framför allt äta mindre kött samt äta mer bönor och baljväxter då dessa tillför kväve i marken. Klimatsmarta dieter minskar utsläppen av växthusgaser med 55% (vegetarisk), 45% (vegetarisk med fisk/skaldjur) respektive 30% (Medelhavsdiet). Dessa dieter är också bra för hälsan och minskar risken för diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Skolmaten i Södertälje har inte blivit dyrare sedan man gick över till ekologiska råvaror.     Illustration: Jan Öqvist

STADSNÄRA ODLINGAR
I det ekologiska bostadsområdet Hjortshöj i Århus i Danmark har man avsatt mark för stora trädgårdsodlingar i anslutning till bostadsområdet. Här kan odlingsintresserade odla sina egna grönsaker och det finns också plats för dem som vill driva kommersiell odling.
I staden Cullemborg i Holland har man sprängt in en handelsträdgård i bostadsområdet och där finns också plats för kolonilotter och en skolträdgård. Dessutom har man en stor gemensam fruktträdgård som en del av områdets grönstråk. Gräsytorna klipps inte med gräsklippare utan med får som betar.     Foto: Varis Bokalders

TAKODLINGAR & BISKÖTSEL
Honungsbin har ett stort ekonomiskt värde utöver produktionen av honung och vax. De pollinerar också viktiga grödor och är nyckelorganismer för den biologiska mångfalden.
Värdet av den svenska honungsproduktionen är 117–135 miljoner kronor medan värdet av binas pollinering i Sverige är 189–325 miljoner kronor. Att en enda art kan betyda så mycket beror på det enkla faktum att varje bisamhälle har väldigt många individer. Även om honungsbiet inte är den mest effektiva pollinatören för alla växtarter, så har den stora mängden individer att honungsbin ändå stor betydelse.     Foto: Dan Kitwood

PERMAKULTUR
Permakultur är baserat på platsens förutsättningar. Permakultur är kunskapsintensivt och visar hur man kan samverka med de komplexa dynamiska system som ekosystemen utgör. Permakultur design används för att planera mänskliga aktiviteter bättre som att fånga och lagra den energi som flödar genom systemet i form av sol, vind och vatten. Man strävar efter att bygga nätverk och sluta så många kretslopp som möjligt. Permakultur innebär att härma och samarbeta med naturen. Man odlar ofta perenna växter i flera nivåer.
Bilden visar Gunilla Dahméns kryddspiral i ekoby Baskemölla.     Foto: Varis Bokalders

FISKODLING
Gårdsfisk föder upp fisk på landsbygden på ett hållbart sätt eftersom en lokal hållbar livsmedelsproduktion är viktig. Inte minst för att minska den sårbarhet som ökar med ett förändrat klimat. Gårdsfisks uppfödning av fisk bidrar till hållbarhet på olika plan. Man orsakar ingen överfiskning, ingen spridning till vilda populationer och ingen övergödning. Socialt i form av arbetstillfällen på landsbygden. Fisk-odling blir viktigt i en tid då man kan förvänta sig nya produktionsförutsättningar som en följd av klimatförändringar.
Nerlagda lantbruk och tomma djurstallar står tomma, använd dessa.     Foto: Annika Persson

HYDROPONISKA ODLINGAR
Plantagon International AB är pionjärer för odling inomhus. Företaget kombinerar stadsodling med innovativa tekniska lösningar i symbios med byggnadens arkitektur för en resurseffektiv och säker matproduktion. Plantagon® CityFarm har målet att bygga tio anläggningar för inomhusodling i Stockholmsområdet. Deras teknik erbjuder lösningar för en växande befolknings matbehov i storstäder. Den första anläggningen för kryddväxtodling är igång i DN-husets källare i Stockholm. Denna bidrar även till ett bättre inomhusklimat i resten av huset eftersom växterna avger syre.     Foto: Plantagon

POSITIVA EXEMPEL           STUDIEMATERIAL           MILJÖKONTAKTER

Copyright etc