Kontakter för ekologiskt anpassad odling

Ekologiska lantbrukarna
Ekologiskt lantbruk är tidningen för svenska professionella ekologiska producenter.
Reportage, kloka idéer och smarta tips om odling, djurhållning och miljö är självklara delar av innehållet.
Ekologiska Lantbrukarna jobbar för att politik, regler och marknad ska vara utformade så att svenska ekobönder ges de bästa möjligheterna att utveckla lönsamma och hållbara företag.
www.ekolantbruk.se

Förbundet Sveriges småbrukare
Ger ut tidningen Småbrukaren för småbrukare, mathantverkare och konsumenter. Småbrukaren skildrar de möjligheter och utmaningar som dagens och framtidens små jordbruk står inför.
Förbundet Sveriges Småbrukare bildades 1984 i protest mot utvecklingen av industri- och kemikaliejordbruket och den medvetna utslagningen av småjordbruken. Förbundet är i dag en riksorganisation med medlemmar från hela landet med länsvisa lokalavdelningar. Förbundet verkar för ett hållbart jordbruk och skogsbruk med tillhörande förädling i hela landet.
www.sverigessmabrukare.se

Biodynamiska föreningen
Ger ut medlemstidningen Biodynamisk Odling med fyra nummer per år. En tidskrift med aktuella händelser och information från den biodynamiska världen, såväl nationellt som internationellt.
Den biodynamiska odlingsmetoden grundades 1924 av antroposofins upphovsman Rudolf Steiner. Metoden kom till Sverige 1935, till Mikaelgården i Järna. Redan 1944 bildades den Biodynamiska föreningen. Biodynamiskt handlar om att arbeta med naturen på naturens villkor. Genom att behandla jorden varsamt och läsa av naturen kan vi få så mycket tillbaka. Ett hållbart förhållningssätt, som bidrar till en bättre värld för oss, djuren, naturen och framtiden.
www.biodynamisk.se

Förbundet Organisk Biologisk Odling
Odlaren är Fobos medlemstidning. Den kommer ut en gång per kvartal med fylliga artiklar om ekologisk odling, odlar- och trädgårdsreportage, hälsosam mat, forskning och miljö m.m. FOBO förespråkar naturliga och kretsloppsanpassade odlingsmetoder som täckodling, skonsam markbearbetning, samodling och gröngödsling. FOBO arbetar aktivt mot GMO, handelsgödsel, slamspridning och kemiska bekämpningsmedel. De håller nätbaserade kurser och föredrag i ekologisk odling. För närvarande finns textfiler i pdf-format samt en ljudfil.Du kan även ladda ner provexemplar på tidningen från deras hemsida.
www.fobo.se

Föreningen Permakultur i Sverige
Permakultur (PERMAnent agroKULTUR), eller hållbar odling, kärnan i permakultur är design baserad på platsens förutsättningar. Föreningen Permakultur i Sverige jobbar för att: visa vad permakultur är och har blivit i olika projekt. De förmedlar kontakter och stöd vid igångsättning av enskilda projekt i städer och på landsbygden. Det finns idag lokalavdelningar i Stockholms län, Skåne och Bohuslän. Vill du starta en lokalförening där du bor är du välkommen att kontakta oss så kan vi hjälpa till! De utgör den nordiska och internationella permakulturrörelsens kontakt i Sverige i samverkan med Nordiskt Permakulturnätverk och deltar i nordiska, europeiska och internationella konferenser. Föreningen ger ut Tidskrift för Permakultur 2 gånger om året.
www.permakultur.se

Föreningen Agroforestry Sverige
Agroforestry eller Skogsjordbruk, är ett samlingsnamn på olika former av markförvaltningssystem där perenna växter så som träd och buskar, integreras med odling eller djurhållning. Med agroforestry menas integrering av vedartad vegetation med andra grödor och/eller djur på samma mark. Det är en direkt översättning av den formulering som använts av den europeiska paraplyorganisationen för agroforestry (EURAF). Det finns flera svenska översättningar av ordet agroforestry, bland annat trädjordbruk och skogsjordbruk. Föreningen Agroforestry Sverige har inte tagit ställning för någon specifik svensk term.
www.agroforestry.se

Stiftelsen Biodynamiska forskningsinstitutet
För det framtida jordbruket behövs en forskning så att livsmedelsproduktionen långsiktigt förbättrar odlingsmarkens bördighet och produktionsförmåga och att vi får en näring som stärker vår hälsa. Forskningsinstitutet bedriver vetenskaplig forskning och utveckling av ett uthålligt jordbruk och livsmedelsförsörjning inom områdena jord, mat, hav och klimat. Målsättningen är att öka odlingsjordarnas bördighetsegenskaper för att ge en säker och uthållig livsmedelsförsörjning baserad på lokala och förnyelsebara resurser, som ger livsmedel i en tillräcklig mängd med en hög näringskvalitet.
www.sbfi.se

Föreningen Sesam
Verkar för att bevara den mångfald som finns bland köksträdgårdens och åkerns växter genom att medlemmarna fröodlar. De vänder sig i första hand till hängivna odlare som är nyfikna på ovanliga eller gamla köksväxtsorter och andra nyttoväxter. Föreningen sprider kunskap om fröodling genom kurser och föredrag, i egen regi eller tillsammans med friluftsmuséer, föreningar och andra institutioner.
www.foreningensesam.se

Föreningen Allkorn
Är en ideell förening, vars medlemmar verkar för att genom odling bevara och utveckla en mångfald av lokalt anpassade stråsädessorter samt för att öka intresset för ekologiskt odlade kultursorter. Föreningen verkar för att informera om fördelarna med ekologisk odling och användning av kultursorter av spannmål
att öka förståelsen för sambanden mellan odlingssystem, miljö och hälsa, att engagera fler ekologiska odlare i evolutionär växtförädling och odling av kultursorter, att utveckla vår kapacitet att odla och utnyttja kultursorter genom samarbete mellan växtförädlare, odlare, mjölnare, bagare, kockar och andra mathantverkare, att stimulera fler att baka smakrika och nyttiga bröd med hjälp av surdeg, långa jästider och fullkorn av råg, vete, havre och korn
att öka kunskapen om nyttigt bröd och andra hälsosamma kultursortsprodukter bland konsumenter.
www.allkorn.se

TILLBAKA         Till POSITIVA EXEMPEL         Till STUDIEMATERIAL         Till MILJÖKONTAKTER

Copyright etc