Miljökontakter – ett urval


Klimataktion bildades år 2008 på initiativ av studenter och forskare vid Kungliga tekniska högskolan för att öka kunskapen om och engagemanget i klimat och miljöfrågor hos den enskilde medborgaren för att i förlängningen kunna ge stöd åt våra politiker för det förändringsarbete som kommer att behöva göras. Medborgarutredningen är ett led i det arbetet.
LÄS MER om: Klimataktion


FN:s utvecklingsprogram (UNDP) finns på plats i  170  länder  för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, främja fredliga samhällen och stötta  lände r att nå Globala målen till år 2030. UNDP  i Sverige arbetar för att stärka partnerskapet mellan Sverige och  UNDP, samt öka människors kunskap och engagemang för FN:s arbete och Globala målen för hållbar utveckling. Vi hjälper länder att förebygga kriser och konflikter, stärka demokratiska institutioner och bygga partnerskap för en hållbar utveckling där ingen människa lämnas utanför. Här hittar du material och resurser för de 17 Globala målen och de underliggande 169 delmålen som är lätt att ladda ner.
LÄS MER om: 17 Globala mål

Föräldravrålet vill att politiker ska visa mod och beslutsamhet i klimatfrågan. De ger röst åt alla som ännu inte är födda eller är för små för att föra sin talan kring den klimatproblematik som de inte bidragit till. De vill att kommande generationer ska kunna njuta av livet på jorden på det sätt vi har kunnat göra.
Föräldravrålet tar inte ställning till enskilda lösningar. De följer vetenskapen och ställer oss bakom experter och forskare inom området. De ser att vi kommer behöva alla lösningar som finns på bordet och fler därtill för att få ner utsläppen tillräckligt snabbt. Det kommer kräva att vi förändrar vårt sätt att leva men nästan alla är helt övertygade om att denna resa kommer vara positiv för ungdomarna, barnen och oss själva. Det kan öka vår livskvalitet och välfärd och öppna upp för en ny epok som bygger på att vi lever i harmoni med livet på planeten istället för att utarma den i snabb takt. LÄS MER om: Föräldravrålet


Klimatriksdagarna år 2014 och 2018 har haft som främsta uppgift är att rösta fram bra klimatförslag, som lämnas över till Sveriges riksdag. Var och en kan skriva en motion, ett förslag som man tycker är en nödvändig del av en framtida hållbar svensk klimatpolitik.
Dessa förslag har beretts före och under Klimatriksdagen av utskott, ämnesgrupper för olika områden. Ambitionen har varit att tillsammans med motionärerna arbeta fram gedigna förslag till klimatåtgärder. Klimatriksdagens deltagare har sedan genom röstning valt ut de bästa förslagen, som lämnats till representanter för Sveriges riksdag. Efter att Klimatriksdag 2018 avslutades drevs en kampanj för dessa förslag inför riksdagsvalet 2018.
LÄS MER om: Klimatriksdagen


Regeringskansliet har Regeringens uppdrag att ta fram en strategi för hållbar konsumtion.
Hur kan konsumtionen göras mer hållbar? Hur kan det bli lättare för oss konsumenter att göra klimatsmarta val? Det är några av de frågor som står i fokus i regeringens strategi för hållbar konsumtion. Målet är att strategin ska bidra till en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion.
LÄS MER om: Regeringskansliet

Stockholm Environment Institute är ett svenskt forskningsinstitut inom miljövetenskap med internationell profil och inriktning på bland annat policyfrågor. SEI startade sin verksamhet 1989 på uppdrag av Sveriges regering. Institutet finns idag lokaliserat till Garnisonen i Stockholm.
LÄS MER om: Stockholm Environment Institute

Så här arbetar Klimatsvaret – CCL Sverige
Deras mål är att skapa den politiska vilja som kan stoppa klimatförändringen och att stärka våra medlemmars förmåga att utöva sin demokratiska makt. För att uppnå detta utbildar vi våra medlemmar så att de kan förespråka vår politik och utveckla vår organisation.
Detta är vårt konkreta förslag Avgift och Utdelning:
– På inrikes vägtransporter ska en stadigt stigande avgift på alla bränslen införas. Avgiften ska vara så hög att utsläppen från trafiken minskar med 10 % (linjär minskning) per år. Statens hela intäkt från dessa avgifter ska delas ut i lika delar till alla vuxna medborgare och halv del till vårdnadshavaren för varje barn.
 
– På flygbiljetter ska läggas en stadigt stigande avgift. Den ska vara så hög att
utsläppen från flyget minskar med 10 % (linjär minskning) per år. Intäkten från
avgiften ska delas ut enligt samma princip som för inrikes vägtransporter.
 
– På EU-nivå ska läggas en stadigt stigande avgift på alla bränslen. Avgiften ska vara så hög att EU med råge klarar sina åtaganden i Paris för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. Hela intäkten från avgiften ska delas ut i lika delar till alla vuxna invånare i de olika länderna och halv del till vårdnadshavare för varje barn.  LÄS MER om : Klimatsvaret


Naturskyddsföreningen är en demokratisk folkrörelse med lokala avdelningar, kretsar och medlemmar över hela landet. Alla som tycker att natur- och miljöfrågor är viktiga och som delar föreningens värdegrund är välkomna att bli medlemmar. Ju fler de är, desto mer nytta kan de göra för natur och miljö. Eftersom de är så många medlemmar i föreningen lyssnar ofta makthavare och beslutsfattare på våra synpunkter och tar oss på allvar.
Naturskyddsföreningen är en ideell förening för naturskydd och miljövård. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och har funnits i över hundra år. Idag är vi fler än 226 000 medlemmar som tillsammans vill förändra världen till det bättre.
LÄS MER om: Naturskyddsföreningen


Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Initiativet samlar kunskapen och viljan i alla samhällssektorer och verkar för att synliggöra det klimatarbete som sker runt om i landet. Fossilfritt Sverige arbetar för att påskynda omställningen inte bara för att det är möjligt utan också för att det är ekonomiskt lönsamt.
LÄS MER om: Fossilfritt Sverige


Stockholms Resilience Center (SRC) är ett internationellt kompetenscenter för återhämtning och hållbarhetsvetenskap. Sedan starten 2007 har SRC utvecklats till ett världsledande vetenskapscenter för att hantera de komplexa utmaningar som mänskligheten står inför. Centret är ett gemensamt initiativ mellan Stockholms universitet och Beijers institut för ekologisk ekonomi vid Kungliga svenska akademiska vetenskaper. Det styrs av ett oberoende internationellt styrelse med ytterligare strategisk rådgivning från en internationell rådgivande nämnd. Centret finansieras av Stiftelsen för strategisk miljöforskning, Mistra.
LÄS MER om: Stockholm Resilience Centre


Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor. De arbetar på uppdrag av den svenska regeringen med miljöfrågor inom Sverige, inom EU och internationellt. Naturvårdsverket är en drivande och samordnande kraft i miljöarbetet. De ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning.
Naturvårdsverket ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås. Vi ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.
LÄS MER om: Naturvårdsverket


Klimatklivet är ett statligt bidrag för investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser. Det kan sökas av alla utom privatpersoner och hanteras av Naturvårdsverket och länsstyrelserna. 3,2 miljarder kronor har fördelats till lokala klimatinvesteringar sedan 2015.
LÄS MER om: Klimatklivet

Förenta nationernas miljöprogram, som ofta förkortas UNEP, är ett organ som samordnar Förenta nationernas miljöarbete. Det bildades efter Förenta nationernas miljövårdskonferens i Stockholm 1972, som hade föreslagits av Sverker Åström. Organet är underordnat FN:s generalförsamling. Huvudkontoret ligger i Nairobi.
LÄS MER om: UNEP (engelsk sida)


Greenpeace är en global oberoende kampanjorganisation som använder fredlig protest och kreativ kommunikation för att avslöja globala miljöproblem och främja lösningar som är nödvändiga för en grön och fredlig framtid.
LÄS MER om: Greenpeace

EcoWatch är en ledande miljönyhetssida som engagerar miljontals berörda personer varje månad. De är leddande med att använda online-nyheter i USA för att driva grundläggande förändringar för att säkerställa vår planet och vår livslängd.
EcoWatch ger originalinnehåll från ett team av reportrar och har insikter från framstående miljö- och företagsledare. Nyheter är också kurerade från över 50 mediepartners, och vi förstärker budskapet från hundratals miljö- och vetenskapsorganisationer från hela världen.
EcoWatch är en amerikansk hemsida som trotar Trumpadministrationens pågående försök att förhindra de krafter som vill avveckla kolförbränning och undergräva tillkomsten av förnybara energikällor. I webtidskriften kan man läsa om det senaste i USA. Detta för att uppmärksamma vad som sker i landet och för att illustrera den ostoppliga utvecklingen av förnybar energi och annan modern gridteknik.
LÄS i WEBTIDNINGEN: EcoWatch


Havet är en organisation som sammanställt en lista över organisationer som på olika sätt arbetar med havsmiljön. En del har världen som arbetsområde, andra håller sig till Sverige. En del är ideella, andra inte.
LÄS MER om: Havet


Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.
LÄS MER om: Jordens vänner


Miljömagasinet är Europas enda oberoende gröna nyhetstidning. Miljömagasinet tillhör kategorin dagstidningar med endagarsutgivning, med omkring 2 300 prenumeranter, och trycks i tabloidformat. Miljömagasinet startades efter folkomröstningen om kärnkraft av alternativrörelsen. Tidningen hette då “Alternativet i Svensk Politik”, fanns på Tjärhovsgatan 44 i Stockholm och gjordes av idéella krafter. Det första numret kom ut den 10 juni år 1981, och trycktes på Kapsylen, Tjärhovsgatan. Den grupp som startade tidningen bildade i september samma år Miljöpartiet. Fram till den 1 augusti 2000 har Miljöpartiet varit majoritetsägare, men numera ägs tidningen av ett stort antal privata ägare och ideella föreningar. Tidningen är nu partipolitiskt obunden. Arbetet som görs för drift och utgivning av tidningen är till stor del ideellt.
LÄS MER om: Miljömagasinet


Syre, Syre Stockholm, Syre Göteborg och Syre Global ges ut av Mediehuset Grönt som startades 2015. Mediehuset Grönt ägs av Lennart Fernström och tidningarna är helt fristående från alla partier, fackföreningar, religiösa samfund och andra organisationer eller intressegrupper.
Syretidningarna är nyhetsmagasin för alla som vill förändra världen och se ett fritt, demokratiskt, solidariskt och hållbart samhälle bortom tillväxtdogmer och arbetslinjer. Syre kommer ut digitalt på tisdagar och på papper på fredagar, 10 gånger per år gör vi ett tjockare månadsmagasin. Syre Stockholm och Syre Göteborg kommer ut på fredagar på papper. Alla tre tidningarna är frihetligt gröna på ledarsidan.
LÄS MER om: Tidningen Syre

KRAV-märket är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Organisationen KRAV utvecklar reglerna för KRAV-certifierad produktion och vi informerar om och marknadsför KRAV-märkt mat.
Krav, formellt KRAV ekonomisk förening, utvecklar regler för ekologisk odling och djurhållning, förädling och tjänster. Inom Krav finns stora aktörer på livsmedelsmarknaden såsom LRF, Arla, Coop, Ica, Lantmännen m.fl., men även Svenska Naturskyddsföreningen är medlemmar. Krav bildades 1985. Det började som den ideella föreningen Kontrollföreningen för Alternativ Odling med fyra medlemsorganisationer.
LÄS MER om: Kravmärkningen

Väljer du Fairtrade-märkta produkter skapar du möjligheter till förändring. Du bidrar till att odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är en oberoende certifiering med uttalat mål att motverka fattigdom och stärka människors inflytande och handlingskraft – med syfte att skapa förändring och utveckling. Genom Fairtrade får odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom bättre kunskap om sina rättigheter, större försörjningsmöjligheter och en stärkt position på världsmarknaden. Det ger handlingskraft för förändring – och en möjlig väg ut ur fattigdomen. Fairtrades vision är en världshandel med rättvisa villkor, där producenter i länder med utbredd fattigdom har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid
LÄS MER om: FairTrade

Fältbiologerna är Sveriges största natur- och miljöorganisation för unga. Föreningen driver opinion i frågor som rör miljö, hållbarhet och naturens rättigheter, och genomför olika typer av aktiviteter som exkursioner, inventeringar, diskussionsforum, aktioner och träffar. Fältbiologerna finns för att vi lever på en planet där människans framfart äventyrar både vår och naturens framtid – därför behövs du. Som medlem ges du möjligheten att hänga i naturen och tillsammans med andra lära dig mer. Du tar ställning för en bättre värld och får chansen att kämpa för det du tror på!
LÄS MER om: Fältbiologerna

Rainforest Alliance är en ideell organisation som arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och för en hållbar utveckling, genom att påverka markanvändningsmetoder, affärsseder och kundbeteenden. Organisationens huvudkontor ligger i New York och det finns ytterligare kontor runt om i USA och världen. Rainforest Alliance har sedan 1987 arbetat för att bygga en global allians av människor som delar vår vision om starka skogar och blomstrande samhällen. De arbetar vi landsbygdssamhällen i 76 länder runt om i världen för att bevara skogen, stödja hållbar försörjning och återställa balans till planeten vi kallar hem.
LÄS MER om: Rainforest Alliance

Green Cross International (GCI) är en global oberoende ideell och icke-statlig miljöorganisation (NGO) som arbetar för att ta itu med de globala utmaningarna om säkerhet, fattigdomsutrotning och miljöförstöring genom en kombination av påverkansamarbeten och i lokala projekt. Miljöorganisationen grundades av den tidigare Presidenten i Sovjetunionen och Nobelprisprispristagaren Mikhail Gorbatsjov 1993, som ett resultat av 1992 Earth Summit i Rio de Janeiro, Brasilien. Green Cross International har varit en aktiv aktör i Rio över 20 konferenser.
GCI har huvudkontor i Genève och har ett växande nätverk av nationella organisationer i olika länder. LÄS MER om: Green Cross International och på Wikipedia


TreeHugger är det ledande mediautrymmet som är dedikerat till att driva hållbarhet (på engelska). Delvis till en modern estetik strävar vi efter att vara en one-stop-butik för gröna nyheter, lösningar och produktinformation. De publicerar en upp till minutblogg, veckovisa och dagliga nyhetsbrev, och uppdaterar regelbundet Twitter och Facebook-sidor. TreeHugger är en del av Narrative Content Group.
LÄS MER om: Treehugger


SVENSKA EKOTURISMFÖRENINGEN arbetar för mer och bättre ekoturism, en turism som bevarar och tar ansvar för ömtålig natur och kultur, både i Sverige och utomlands. Under de senaste åren har ekoturism bidragit till att skydda unik natur och kultur runt om i världen.
LÄS MER om: Ekoturism


Det finns många specialinriktade företag och organisationer som med sin kompetens som ska underlätta omställningsarbetet i andra företag.
Zeromission är ett sådant företagskoncept med utgångspunkten att Framtidens företag måste drivas på ett sätt som gör att klimatet och planeten trivs jämte affären. Vi finns för att vi är övertygade om att både företag och människor, vill och kan bättre. Vi analyserar verksamheter, mäter klimatpåverkan och erbjuder klimatkompensation för de utsläpp som är svåra att komma åt. När klimatpåverkan blir en synlig kostnad så går arbetet för att minska den fortare. Och kunder, konsumenter och affärspartners väljer hellre ett företag som värnar om planeten tillsammans med affären.
LÄS MER om: Zeromission


Framtiden i våra händer arbetar för ett långsiktigt hållbart och solidariskt samhälle. De utgår från att det har betydelse vad du gör. De tror på den stora förändringen, i förståelsen och i betydelsen som ligger i människors egen livsstil och på att det finns en avgörande kraft när människor agerar tillsammans. Framtiden i våra händer har en utmärkt lista över organisationer som värnar om miljön och ett långsiktigt hållbart och solidariskt samhälle. HÄR ÄR DEN.
LÄS MER om: Framtiden i våra händer


Många tidskrifter har tagit upp klimatkrisen från sina respektive utgångspunkter som då ska motsvaras av den policy som de har på miljöområdet. Veckans affärer är en sådan som beskriver problemen från Näringslivets perspektiv. Bland annat har de gjort ett repportage om en av FN´s rapporter. FN-rapport, med rubriken: Marknadskrafterna dödar planeten – dags för nytt ekonomiskt system.
LÄS MER om: Veckans affärer


Klimatordlista med miljöbegrepp.Förklaringar till ord och förkortningar till organisationer inom klimatet. Sveriges största klimatordlista där vi förklarar vad ord och förkortningar som har med klimat att göra betyder. Så enkelt som möjligt!
Den finns på Facebook och twitter. Klimatordlistan är mer inriktad på klimatfrågans politiska sidor än de naturvetenskapliga sidorna. Klimatförhandlingarna under FNs klimatkonvention UNFCCC får därför mycket utrymme i ordlistan. Klimatordlistan drivs utan vinstintresse av den ideella föreningen Emisso. Klimatordlistan skapades 2010 av Petter Lydén. Ett utkast till en engelsk (internationell) version av klimatordlistan finns på www.climatedictionary.com.
LÄS MER om: Klimatordlista

Miljömärkningen med Svanen ”föddes” 1989, när Nordiska Ministerrådet startade Svanenmärkningen för att hjälpa konsumenter göra bra val för miljön. Det började med papper och batterier och idag hittar du Svanen på fler än tiotusen varor och tjänster. Efter några år fick Svanen sällskap av EU-Blomman, EU:s miljömärke. Det statliga bolaget Miljömärkning Sverige ansvarar för både Svanen och EU-Blomman och arbetar utan vinstsyfte på uppdrag av regeringen.
LÄS MER om: Miljömärkning Svanen i Sverige

Nätverket KlimatSverige samlar organisationer och enskilda som tar klimatforskningens varningar på allvar. Här finns en lista med organisationer som har anslutit sig till nätverket KlimatSverige i alfabetisk ordning, med länkar till respektive organisations webbplats.
KlimatSverige har på ett av sina stormöten beslutat att politiska partier inte får vara med i nätverket. Däremot är alla politiska partiers miljögrupper och ungdomsförbund välkomna. LÄS MER om: KlimatSverige och dess nätverk

Medborgarutredningen har tillkommit för att det behövs en ny upplysningstid. Mänsklighetens nya historiska situation måste präglas av medvetenhet om de planetära gränserna. Behovet av en ny förståelse är stort. I linje med detta genomfördes Medborgarutredningen under hösten 2015 och våren 2016 på ABF-huset i Stockholm. Nio seminarier hölls i ABF-huset i Stockholm åtföljda av sju studiecirkelar. Arrangörer var Klimataktion och ABF Stockholm. Senhösten 2016 tillkom ett seminarium med studiecirkel. Moderator för alla seminarierna var Stina Oscarson, kulturskribent, debattör och regissör.
LÄS MER om: Medborgarutredningens arbete

Håll Sverige Rent är en icke-vinstinriktad stiftelse, bildad 12 oktober 1983 av Naturvårdsverket och Returpack och som genom opinionsbildning verkar mot nedskräpning, för återvinning och ökad miljömedvetenhet. Har sina rötter från kampanjen Håll Naturen Ren som startades 1962 på initiativ av Naturskyddsföreningen. Skräpet finns överallt – i staden, i naturen och i havet. Håll Sverige Rent arbetar för att förebygga och motverka nedskräpningen. De samlar kunskap, driver opinion och tar fram konkreta verktyg och lösningar för att stoppa skräpet. Håll Sverige Rent är en ideell obunden stiftelse. Arbetet finansieras av bidrag och projektmedel från företag och myndigheter samt genom insamling till 90-konto. Håll Sverige Rent är medlem i FRII och Svensk Insamlingskontroll.
LÄS MER om: Håll Sverige Rent

 

Till STUDIEMATERIAL       Till VAD FÖRVÄNTAS AV OSS       Till STARTSIDA

Copyright etc