HÅLLBART JORDBRUK

Ekologiska metoder i lantbruket minskar miljöbelastningarna.

EKOLOGISK KRETSLOPPSGÅRD
Job Michielsen och Ceciles Jongers driver Ullberga mjölkgård i Sörmland enligt ekologiska och biodynamiska principer. Gården är en kretsloppsgård där allt som djuren behöver produceras på gården. Antalet djur är alltså anpassat till arealens storlek. Korna får behålla sina horn, de utfodras enbart med gräs och hö och kalvarna får dia de tre första månaderna. Djuren betar i små fält och flyttas dagligen till nya fält och marken gödslas med eget komposterat stallgödsel, på så sätt bygger man upp humusskiktet snabbare. Enligt professor Artur Granstedt lagrar man mer kol i marken än vad korna rapar ut i atmosfären.
LÄS MER om: Eko-mjölk. Ekolantbruk, Biodynamiskt jordbruk     Foto: Varis Bokalders

AGROFORESTRY
Agroforestry (skogsjordbruk) avser användandet av träd och buskar i jordbruket. Träd som planteras på åkrar och fält tillför marken näring, ger skugga som skyddar mot uttorkning samt förhindrar erosion. Träden binder koldioxid via fotosyntesen och ger livsrum för insekter och fåglar vilket gynnar den biologiska mångfalden. I Sverige är agroforestry inte så vanligt förekommande, men i USA används det i större utsträckning. I tropiska länder med stark sol och regnperioder är agroforestry ofta en förutsättning för ett hållbart jordbruk. Fotot visar Kjell & Ylva Sjelins gård Hånsta Östergärde i Uppland. LÄS MER om: Agriforestry och Stjärnsunds gård     Foto: Kjell Sjelin

PLÖJNINGSFRITT JORDBRUK
Charlottenlunds gård har infört reducerad jordbearbetningsmetod som ersätter plöjning. Metoden är ett viktigt steg mot ett mer hållbart och resurseffektivt jordbruk. Resultatet visar sig i form av lägre driftskostnader, stora tidsbesparingar och ett flertal positiva miljöeffekter. Bland annat minskar läckaget av kväve och fosfor.
Metoden kan därigenom bidra till Östersjöns överlevnad genom att radikalt minska övergödningen i form av läckage från kustnära jordbruk. Den minskade jordbearbetningen resulterar i ett avsevärt minskat klimatavtryck och ett rikare mikrobiologiskt liv i jorden. LÄS MER om: Jordmånsbearbetning     Foto: Charlottenlunds gård

KOMBINATIONSJORDBRUK
Torgny Östling är ordförande i Nordbruk, en småbrukar-organisation som driver kombinationsbruk på gården Marsätt i Jämtland. Den är sedan 1993 ansluten till internationella Via Campesina. Tillsammans är de 250 miljoner organiserade små och medelstora producenter runt om i världen. Dessa arbetar för hållbar matproduktion; för matsuveräniet. Sverige har förlorat ca 70 % av alla sina bönder de senaste 25 åren och har en självförsörjningsgrad på enbart ca 25 %. Nordbruk vill att den svenska jordbrukspolitiken ska ändras och att man samtidigt skyddar livsmedelsproducenterna mot prisdumpning. LÄS MER om: Kombinationsjordbruk och Progressiv jordbruksrörelse     Foto: Marta Wallin

BIOKOL
På Lindeborgs gård i Sörmland har man byggt en av Sveriges första biokolanläggningar. Det är en pyrolysanläggning som eldas med biomassa och producerar värme och träkol. Värmen används för att värma gårdens byggnader. Biokolet används som jordförbättringsmedel och ger mikroorganismerna i jorden en bra livsmiljö och ökar markens förmåga att lagra vatten. Vid kraftvärmeverket i Högdalen pågår Stockholm Biochar Projekt, man eldar park- och trädgårdsavfall och använder biokolet i gatuträdens växtbäddar. På så sätt lagras koldioxid i marken istället för att släpps ut i atmosfären.
LÄS MER om: Biokol, Biokol i Sverige, Världens första CO2 negativa hotell, konferens och retreat     Foto: Varis Bokalders

FOSFORÅTERVINNING
Fosfor ingår i NPK (konstgödsel) och är ett livsviktigt näringsämne för alla växter. Men fosfor är en ändlig resurs. I avloppsslammet finns fosfor men där är den förorenad av olika miljögifter och kan därför inte återanvändas utan deponeras idag i gamla gruvor. I Sverige har Ash2phos tillsammans med Ragnsells arbetat fram en ny teknik där ca 95% av allt fosfor ur avloppsslam kan återföras. Om denna teknik tillämpas minskar behovet att bryta fossil fosfor för import till Europa och klimatpåverkan blir väsentligt mindre. Tyskland har infört lagstiftning om fosforåtervinning, detta bör Sverige också göra. LÄS MER om: Fosforåtervinning, Kommersiell fosforåtervinning     Illustration: Ragnsells

POSITIVA EXEMPEL          STUDIEMATERIAL          MILJÖKONTAKTER

Copyright etc