ENERGISNÅLA OCH KLIMATSMARTA BYGGMATERIAL

Byggmaterialen måste minska negativa klimatgasutsläpp

ANVÄND TRÄ ISTÄLLET FÖR BETONG
Den storskaliga användningen av betong är mycket resurs-krävande. Det går åt stora mängder råvaror och energi både för att tillverka cement och armeringsjärn. Numera kan man bygga både höghus, broar och vindkraftstorn av trä istället. Stora företag såsom Moelven Töreboda AB producerar limträbalkar, Setra Group AB och KLH Sverige AB tillverkar element för höga massivträhus. Martinsons erbjuder monteringsfärdiga cykel- och gångvägsbroar i trä. Modvion har utvecklat en modulär träkonstruktion med vilken vindkraftstorn blir mer kostnadseffektiva, vara enklare att transportera och byggas högre och därmed ge mer energi. Tillverkning av betong släpper ut stora mängder koldioxid, trä blir istället en koldioxidfälla. Förutom att trä är vackert, luktar gott så ger det ett gott inomhusklimat. Foto: Moholt

https://www.moelven.com/se/se/limtra-massivtra-och-lvl/

MILJÖVÄNLIGARE BETONG
Betong består av vatten, stenkross och bindemedlet cement. Den ursprungliga romerska puzzolanacementen bestod av släckt kalk, vulkanisk sand, kiselsyra, aska, och tegelmjöl. Dagens cement är finmalen kalksten som bränns vid 1450 grader i roterande ugnar till klinkerkulor. Kulorna mals till pulver och därefter tillsätts fem procent gips. I miljövänligare cement minskar man mängden klinkerkulor och tillsätter istället mald kalksten och flygaska. När mängden klinkerkulor i cementen minskas gör man stora miljövinster. Men nackdelen är att betongen härdar långsammare. Tillverkningen av cement är mycket energikrävande och ger upphov till stora koldioxidutsläpp. Man kan minska mängden betong genom att slimma konstruktionen, använda fyllkroppar eller hålbjälklag. Gör man det och samtidigt använder miljövänligare cement går det nästan att halvera klimatpåverkan.

ELDRIVNA FORDON I GRUVORNA
Fordonen i gruvorna drivs med diesel, vilket ställer höga krav på ventilation. Ventilationssystemen är dyra och energikrävande och står för cirka en tredjedel av kostnaderna inom gruvnäringen. Epiroc har utvecklat batteridrivna gruvmaskiner som kan minska kostnader och skap en hälsosammare arbetsmiljö. Aitikgruvan i Gällivare är Sveriges största koppardagbrott. Upp ur det 490 meter djupa dagbrottet transporteras varje år 70 miljoner ton berg. Men de stora gruvtruckarna slurpar i sig 400 liter diesel i timmen. Boliden har börjat elektrifiera sina gruvtruckar – med kontaktledningar. En omställning till eldrivna fordon i gruvorna skulle minska gruvnäringens miljöpåverkan avsevärt. Foto: Epiroc

https://www.epiroc.com/sv-se/newsroom/2016/making-mining-cleaner-and-safer-with-battery-driven-equipment

VÄTGASDRIVNA STÅLVERK
Stålframställning är Sveriges största utsläppare av koldioxid. Därför har SSAB, LKAB och Vattenfall inlett ett utvecklingsprojekt, HYBRIT (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology), för fossilfri ståltillverkning. Tanken är att vätgas, som framställs genom elektrolys av vatten, skall användas istället för kol för direktreduktion av järnmalmen. På så sätt försvinner koldioxidutsläppen från masugnen och den enda restprodukten blir vatten. En förstudie har gjorts och under våren 2018 startar projektering av en pilotanläggning i Luleå och Malmfälten. Om HYBRIT blir framgångsrikt innebär det att Sverige kan sänka sina koldioxidutsläpp med ca 10 %. 

https://www.jernkontoret.se/sv/vision-2050/koldioxidfri-stalproduktion/

ENERGISNÅLA PAPPERSBRUK
Omvandlingen av skogsråvara till papper är effektiv, nästan all råvara som går in i processen finns i de färdiga produkterna. Men processerna kräver mycket el. På Mittuniversitetet forskar man i samarbete med skogsindustrin om hur man kan förändra och förbättra tillverkningsprocessen. Ett exempel är att mjukgöra veden vid högre temperatur i kombination med tillsats av små mängder sulfit, samt att öka intensiteten vid flisraffineringen. Åtgärderna ger en ökad energieffektivitet i raffineringssteget och de efterföljande processtegen silning och rejektraffinering kan tas bort. Den modifierade processen har testats i demoskala vid Holmen Papers pappersbruk Bråviken i Norrköping vid tillverkning av tidningspapper och visar att det går att minska energianvändningen med 40%.
Forskningsprogrammet kallas e2mp (Energy Efficiency in Mechanical Pulping). LÄS om : Bråvikens pappersbruks miljöarbete och om Storskalig energibesparing i pappersindustrin Foto: Mittuniversitetet

https://www.holmen.com/sv/hallbarhet/miljoansvar/miljoarbete-pa-bruken/bravikens-pappersbruk/?changelang=sv
http://www.mynewsdesk.com/se/mittuniversitetet/pressreleases/storskalig-energibesparing-i-pappersindustrin-1377005

FÖRETAG MÅSTE SJÄLVA FUNGERA SOM DE LÄR ANDRA
Bjerking är ett personalägt konsultföretag, med ingenjörer, projektledare, landskapsarkitekter och andra experter. De är heltäckande inom bygg och anläggning och erbjuder även konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Att bidra till en hållbar framtid är en del av deras affärsidé. De tillämpar nytänkande och hållbarhetskompetens och genom hela sina projekt och söker samverkande arbetssätt som hittar lösningar som leder till långsiktig hållbarhet. För att deras ambitionsnivå med att bidra till att klimatsmarta och energisnåla byggprojekt ska bli verklighet och trovärdiga måste även denna helhetssyn också gälla i hela deras egen verksamhet I deras egen verksamhet. Därför arbetar man både med energieffektivisering och med att bli fossilfria. Deras egna bilar skall bli fossilfria 2023 och de arbetar för en fossilfri arbetspendling.

https://bjerking.se

POSITIVA EXEMPEL          STUDIEMATERIAL           MILJÖKONTAKTER

Copyright etc