DET HÄR ÄR LÄGET SOM MÅSTE FÖRÄNDRAS MED DE 17 GLOBALA MÅLEN

KLICKA OCH SE HUR PLANETENS LIVSBÄRANDE GRÄNSER UTARMAS OCH SPRÄNGS

Begreppet planetens hållbara gränser publicerades första gången 2009 och identifierar nio prioriterade miljöprocesser som styr jordens stabilitet. Ny forskning visar att fyra gränser nu är överskridna. Orsaken är vi människor. Att överskrida planetens gränser innebär stora risker för dagens och framtida samhällen. Exempelvis kan marina ekosystem förändras dramatiskt till följd av försurning och övergödning. Temperaturer stiger så mycket att det hotar jordbruksproduktion, infrastruktur och människors hälsa. En annan konsekvens blir en fortsatt förlust av biologisk mångfald som urholkar livsvillkoren.

Källa: www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html
Illustration: stockholmresilience.org, / F. Pharand-Deschênes/Globaïa

SOCIAL OCH EKONOMISK HÅLLBARHET

Donught Economy har utvecklats av den engelska ekonomen Kate Raworth och handlar om att skapa ett ekonomiskt system i balans. En ekonomi där tillväxten inte skenar iväg, utan håller sig inom planetens gränser, samtidigt som fattigdom inte accepteras utan man ser till att alla medborgare får sina basbehov tillfredsställda. Dessa basbehov är: tillgång till mat, vatten och energi, samt tillgång till hälsovård, utbildning och inkomst. Vidare att man har social jämlikhet, politiskt inflytande och juridisk rättvisa, samt att det råder jämlikhet mellan könen, att man har bostad och tillgång till olika sociala nätverk.
Källa: www.kateraworth.com/doughnut
Illustration: Kate Raworth / Jan Öqvist (översättning)

SE en ANIMATION om: FN´s 17 globala mål för en uthållig och rättvis värld (på engelska)

För att en global rättvisa och uthållig utveckling ska kunna uppnås måste 3 sfärer av mänskliga verksamheter och intresseområden samverka. Skissen illustrerar mycket förenklat var dessa sfärer överlappar varandra, dvs. inom vilken form och under vilka omständigheter växelspelet utspelar sig och det blir avgörande för livsvillkorens stabilitet.


Dessa tre delar samspelar med varandra:
— det sociala, det ekologiska och det ekonomiska måste balanseras.
Ekonomisk tillväxt får inte ske till priset av förstörd miljö. Det är vi som bär ansvaret för att miljön inte förstörs.
Utvecklingen måste ske långsiktigt så att naturresurserna inte förbrukas och så att miljön bevaras.
Därför måste vi ändra livsstil.

HÄR HITTAR DU FN´s 17 GLOBALA MÅL FÖR EN UTHÅLLIG OCH RÄTTVIS VÄRLD

Om du vill få en uppfattning om hur de olika de 17 globala delmålen, Sustainable Development Goals (SDG) påverkas av Nationally Determined Contributions (NDC) ska du besöka Stockholm Environment Institute (SEI) hemsida med grafiska framställningar: SE och LÄS MER om : Att möta delmålen påverkar och understödjer varandra i olika hög grad, dvs. det uppstår synergier vilket gör att man kan prioritera vissa mål före andra, då dessa åtgärder kan får dramatisk inverkan på andra mer akuta delmål. NDC-SDG Synergies se också hur de nationella delmålen är kopplade till de globala målen NDC-SDG Connections

SE en ANIMATION om: Växthuseffekten och klimatkrisen av Magnus Ehinger

Tillbaka till POSITIVA EXEMPEL           Till STUDIEMATERIAL           Till MILJÖKONTAKTER

Copyright etc