DE 17 GLOBALA MÅLEN


Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:
Att avskaffa extrem fattigdom.
Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
Att främja fred och rättvisa.
Att lösa klimatkrisen.

På den här sidan hittar du de 17 globala målen med deras delmål som måste mötas och uppfyllas för en rättvis och hänsynstagande värld.

1 INGEN FATTIGDOM Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bl.a. även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.

2 INGEN HUNGER
Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk.

3 HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

4 GOD UTBILDNING FÖR ALLA
Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

5 JÄMSTÄLLDHET
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

6 RENT VATTEN OCH SANITET
Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

7 HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA
Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

8 ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT
Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

9 HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR
Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

10 MINSKAD OJÄMLIKHET
Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

11 HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLE
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

12 HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

13 BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser*
* Med beaktande av att Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar är det främsta internationella, mellanstatliga forumet för förhandlingar om hur världen ska hantera klimatförändringarna.

14 HAV OCH MARINA RESURSER
Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.

15 EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN
Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

17 GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP
Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling

TILLBAKA         Till POSITIVA EXEMPEL         Till STUDIEMATERIAL         Till MILJÖKONTAKTER

Copyright etc