BIOBRÄNSLEN

Biobränslen måste användas i större utsträckning.

KRAFTVÄRME FRÅN BIOBRÄNSLE
Falu Energi & Vatten har flera olika anläggningar som gör ren el av den förnyelsebara vinden, vattnet, solen och skogen. Kraftvärmeverk påminner om stora tryckkokare, där ångan från kokande vatten driver turbiner som driver generatorer, vilket alstrar elström. Den kvarvarande värmen i ångan överförs till fjärrvärmesystemet, som värmer upp bostäder och varmvattnet i kranarna. Västermalmsverket i Falun eldas nästan uteslutande med biobränslen, till exempel bark, flis och spån. Den effektiva eldningen ger förutom 300 GWh värme 60 GWh miljövänlig elkraft per år.
LÄS MER om: Falu Energi & Vatten     Foto: Varis Bokalders

BIOGASANLÄGGNING
Biogasanläggningen i Alvesta förvandlar gödsel till fordonsbränsle. Detta ger miljömässiga fördelar eftersom det både ger biogas, som kan ersätta fossila bränslen, och biogödsel. Anläggningen i Alvesta har goda förutsättningar att bli bärkraftig eftersom det finns tillräckligt många gårdar i närheten med kor. Om gödsel rötas i en biogasanläggning kan dessutom metanutsläppen från gödseln undvikas. Genom mikrober bildas kolvätet metan, som utgör 50-75% av beståndsdelarna i biogasen. I en senare del av processen renas gasen och trycks ihop så att metanhalten ökar och övriga ämnen minskar. LÄS MER om: Bioanläggningen i Alvesta     Foto: Varis Bokalders

BIOGASBILAR
Biogasen är det fordonsbränsle som ger lägst utsläpp av koldioxid, partiklar och kväveoxid av alla drivmedel som finns på marknaden idag. Det finns över 150 tankstationer för fordonsgas i Sverige och antalet ökar. Fordonsgas innehåller idag i snitt 70 procent biogas och 30 procent naturgas. Men det finns också möjligheter att tanka 100 procent biogas, det vill säga att det går att köra fossilfritt med gasbil. De flesta gasbilar har ytterligare en tank förutom gastanken som tankas med bensin, vilket behövs i trakter utan tankställen för biogas.
LÄS OM mer: Fordondsgas och Biogasdrivmedel     Foto: Varis Bokalders

NÄRVÄRME MED VÄRMELAGER
På Samsö i Danmark är man numera självförsörjande på energi med hjälp av förnybara energikällor. Man har byggt ut vindkraften ute till havs, runt ön. Dessutom har man installerat solceller för elproduktion på många ställen och man har byggt ut små fjärrvärmeanläggningar vid byarna, för att förse husen med värme och varmvatten. Dessa anläggningar värms med solvärme på sommaren och med halmeldning på vintern. För att kunna jämna ut värmebehov och värmetillgång har man i anläggningarna byggt in en stor välisolerad vattentank för värmelagring. En sådan syns på i bilden. LÄS MER om: Självenergihushållning     Foto: Varis Bokalders

VEDELDNING MED ACKUMULATORTANK
I Sverige värms 20–25% av alla villor upp med vedeldning som huvudsaklig värmekälla, vilket betyder att dessa bostäder i princip värms upp koldioxidneutralt. Äldre vedpannor är dock en stor källa till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. I moderna vedpannor som är kopplade till en ackumulatortank bränns rökgaserna vid mycket höga temperaturer i en keramisk förbränningskammare, då blir utsläppen av sot och tjära bara en bråkdel jämfört med äldre pannor. I sådana system krävs i regel endast en eldning per dygn. Den koldioxid som släpps ut vid förbränningen tas upp av nya växande träd. LÄS MER om: Vedeldning     Foto: Varis Bokalders

BIODIESEL
Biodiesel är ett drivmedel som inte består av fossila produkter. Biodiesel är biologiskt nedbrytbart och icke-giftigt. Tillverkning av biodiesel kan i princip utgå från vilken typ av biologiskt fett som helst, till exempel raps-, tall-, solros-, soja- eller majsolja. Det går även att tillverka biodiesel från animaliska fetter såsom ister och talg och förbrukade fetter från gatukök och restauranger. Biodiesel ger dock utsläpp av kväveoxider likt vanlig diesel, men koldioxiden tas upp av den biomassa man odlar för att få råvara till ny biodiesel. Det är viktigt att den inte görs av palmolja eftersom storskalig odling föröder regnskogarna.
LÄS MER om: Biodiesel     Illustration: Jan Öqvist

POSITIVA EXEMPEL         STUDIEMATERIAL           MILJÖKONTAKTER

Copyright etc